Anu- ano ang mga kontribusyon ng chaldean?

By: Guest
Date: Unknown--
Response
0

Mga Kontribusyon Ng Mga Chaldean Sa

Daigdig

 

Sa ilalim ng pamumuno ni Nebuchadnezzar, nakapagpagawa ng

magagandang gusali na ang pinakatampok ay ang Hanging Gardens of Babylon. Sa

kanila nagsimula ang 12 konstelasyon na tinatawag na Zodiac.

* Ang Chaldean ay mtatagpuan sa katimugang bahagi ng Babylonia at kanang

pampang ng Euphrates River.

->  612 B.C.E- Panibagong imperyo ng Babylonia ang

tinatag at pinamunuan ito ng isang hari mula sa Chaldean si Nabopolassar (612

.BC.E - 605 B.C.E)

->    625 B.C.E - Pinamunuan niya ang isang pag-aalsa

laban sa imperyo ng Assyrian na siyang kumontrol sa Babylon sa loob ng halos

dalawang siglo.

->     627 B.C.E- dalawangpung taon matapos ang

pagkamatay ni Ashurbanipal , ang Assyria ay muling nasadlak sa tunggalian at

pagkawasak.

->     614 B.C.E. - isang hukbo sa ilalim ni Cyaxares ng

Medes ang sumalakay sa lupain ng Assyria at winasak ang lungsod ng Ashur

->     621 B.C.E. - Nasakop ng magkatuwang pwersa ni

Cyaxares at Nobopolassar, ang hari ng Babylon, ang lungsod ng Niniveh.

->     609 B.C.E. -tuluyang pinuksa ang natitirang hukbo

ng Assyrian sa ilalim ni Nebuchadnezzar II anak ni Nobopolassar.

->     610 B.C.E. - 605 B.C.E. - Nakipagtunggali si

Nobopolassar sa Egypt.

->     Sa ilalim ng pamumuno ni Nebuchadnezzar II,

natamo ng babylonia ang rurok ng kadakilaan. Ang Babylon ay naging isa sa mga

pinakamahalagang lungsod sa buong daidig sa kanyang panahon.

->     Hanging Gardens of Babylon ipinagwa ni Nebuchadnezzar II para sa kanyang asawa,

kinikilala ng mga Grek bilang isa sa Seven Wonders of the Ancient

World.

[d] By: Guest
Date: Fri-Sep-16-2011
Response
What is 1 + 100

Just Updated::