ano ang epekto ng kolonyalismo

By: Guest
Date: Tue-Jan-5-2010-
Response
0

Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bayan sa

iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang

pangangailangan ng mangongolonya. Ang kolonyalismo ay madalas na

naihahalintulad sa Imperyalismo ngunit ang dalawa ay mayroong

pagkakaiba."Maaaring magsilbing baseng pangkalakal o pangmilitar ang

kolonya".
Nababago ang pamaraan ng buhay ng bansang nasakop: nabago ang pananamit, uri ng

pamahalaan, edukasyon, pananampalataya at iba pang naging impluwensiya ng

bansang mananakop...


ang epekto nito sa pilipinas ay:nagkaroon ng medyo pagkagulo dahil sinasakop ng malalaking bansa ang mahihinang bansa.....  

[d] By: Guest
Date: Sat-Jul-28-2012
Response
What is 1 + 100

Just Updated::