Mag bigay ng halimbawa ng di berbal na komunikasyon?

By: Guest
Date: Sat-May-8-2010-
Response
0
Ang mga halimbawa ng di berbal na komunikasyon y ang mga gestures na likha ng ating katawan

[d] By: Guest
Date: Unknown---
Response
What is 1 + 100

Just Updated::